Pro dopravu ZDARMA zbývá 3 000 Kč

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem těchto internetových stránek (www.time-for-golf.cz) je společnost Realservis spol. s r.o, Štefánikova 37, Brno 602 00, IČ: 49973959, DIČ: CZ49973959 (dále jen „Společnost“).

Společnosti náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který společnost umísťuje na webu www.time-for-golf.cz (dále jen „Web“).

Práva a povinnosti společnosti a uživatelů při používání tohoto webu se řídí níže uvedenými  pravidly užití internetových stránek - webu (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Pravidla mohou být kdykoli aktualizována. Datum aktualizace pravidel bude vyznačeno na poslední straně Pravidel.

Odkazy na jiné weby

Na tomto webu jsou uvedeny odkazy na jiné weby, nad nimiž nemá společnost kontrolu. Pokud uživatel navštíví některý z těchto webů, měl by se seznámit s pravidly jejich užití, a bezpečnostními standardy. Realservis spol. s r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových webů.

Chování uživatelů

Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto webu bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva společnosti ani uživatelů.

Odpovědnost

Případná rizika plynoucí uživateli z používání tohoto webu, jsou zcela na uživateli a Realservis spol. s r.o. za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Všechny spory vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto webu, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem společnosti v České republice.

Informace o zpracování osobních údajů

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

Realservis spol. s r.o. při své činnosti zpracovává určité osobní údaje svých zákazníků, uživatelů a svých zaměstnanců ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů přejímá postavení tzv. správce osobních údajů.

Realservis spol. s r.o. při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování

Zákazníci

Realservis spol. s r.o. při prodeji sportovních potřeb a oblečení zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro fakturaci a vytvoření objednávky. Na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem dochází ke zpracování jeho kontaktních údajů (jména, příjmení, bydliště / doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla), a to za účelem zpracování příslušné objednávky.

Uživatelé Stránek

Realservis spol. s r.o. na svém webu využívá soubory cookies. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webu a přizpůsobují zobrazování produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám Uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé web používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah, a dále k zajištění některých funkcí webu a personalizaci reklam.

Realservis spol. s r.o. používá dva typy souborů Cookies – „relační“ a „permanentní“. Relační Cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu permanentní Cookies zůstávají v uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané Cookie, nebo dokud je uživatel sám nevymaže.

Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám.

Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení webu (prohlížeč) ve výchozím nastavení umožňuje na uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s Cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči).

Web shromažďuje informace o IP adrese uživatele (tj. číslu, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní uživatele v počítačové síti), názvu jeho domény a typu jeho prohlížeče a operačního systému. Účel zpracování těchto údajů je podobný jako v případě cookies, tzn. tyto údaje slouží Realservis spol. s r.o. k sestavování statistik analyzujících využití webu a personalizaci reklamy.

Ke zpracování osobních údajů uživatelů dochází na základě jejich souhlasu, který je dobrovolný a buď je uživatelem udělen při vstupu na web nebo se v souvislosti s užíváním webu předpokládá.

Zaměstnanci

Realservis spol. s r.o. zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nutném pro plnění jejich zákonných povinností (např. povinnost srážet či odvádět daně, vést evidenci pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení atp.). Zaměstnanec je povinen tyto údaje společnosti poskytnout; jejich neposkytnutí by založilo porušení právních předpisů na straně zaměstnance a/nebo společnosti a možnost udělení sankcí ze strany příslušných státních orgánů.

Na rámec plnění zákonných povinností zpracovává společnost osobní údaje zaměstnanců jen s jejich souhlasem a v rámci prosazení oprávněných zájmů společnosti nebo plnění smlouvy uzavřené mezi společností a zaměstnancem, a to zejména za účelem zpracování osobních údajů v životopisech uchazečů o zaměstnání u společnosti, přípravy propagačních materiálů, vedení profilů společnosti na sociálních sítích, evidence využití služebních automobilů společnosti, informování o firemních akcích, ochrany majetku společnosti (zejména prostřednictvím kamerových systémů) či při zajištění vstupu oprávněných osob do kanceláře prodejny společnosti.

Poskytnutí údajů dalším subjektům

Realservis spol. s r.o. jím zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle GDPR. Partneři společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje externím partnerům poskytujícím společnosti služby související umístěním osobních údajů na  serverech a s vyhodnocováním marketingových výzkumů. Osobní údaje zaměstnanců společnosti jsou poskytnuty externí účetní firmě zpracovávající pro společnost účetní, daňovou a mzdovou evidenci.

Realservis spol. s r.o. v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Uložení údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

 • osobní údaje uživatelů jsou uchovávány po dobu maximálně dvou let od poslední návštěvy webu
 • v případě zaměstnanců jsou osobní údaje uchovávány po dobu zákonem stanovených archivačních lhůt
 • záznamy bezpečnostních kamer jsou uchovávány po dobu maximálně deseti dní

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků, uživatelů či zaměstnanců na základě jejich souhlasu, má příslušná osoba právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Může tak učinit e-mailem na adresu info@time-for-golf.cz.cz či poštou na adresu sídla společnosti (Štefánikova 37, Brno 602 00).

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté údaje vymazány, vyjma případů, kdy lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

Další práva

Dle konkrétní situace může mít zákazník či zaměstnanecRealservis spol. s r.o. či uživatel i další práva vyplývající z GDPR, tj. následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:
  • účelech zpracování
  • kategoriích dotčených osobních údajů
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny
  • plánované době uložení osobních údajů či kritériím použitým ke stanovení této doby
  • existenci práva požadovat od společnosti výmaz nebo opravu osobních údajů či omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu
  • zdroji osobních údajů, nejsou-li tyto získány od žadatele
  • provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a o informacích týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích pro žadatele

Zákazník či zaměstnanecRealservis spol. s r.o. či uživatel webu má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  • dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  • jsou vzneseny oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti zavazující společnost
 • právo na omezení zpracování následujících případech:
  • je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je žádáno omezení jejich použití;
  • společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale žadatel je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • byla vznesena námitka proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad oprávněnými důvody namítající osoby.
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně
 • právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmůapolečnosti
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Svá práva může zákazník či zaměstnanec Realservis spol. s r.o. či uživatel webu uplatnit kontaktováním společnosti.

Kontaktní údaje Realservis spol. s r.o. jsou uvedeny níže.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat společnost na výše uvedené adrese, telefonním čísle +420 733 310 348 či e-mailu info@time-for-golf.cz.

V Brně dne 22.3.2021